Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:30) { จงใจไม่เข้าเมือง }

30คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์

[แนวคิด] :
– พวกเขาออกจากเมืองมาหา นั่นคือพระเยซูไม่ได้เข้าไปในเมือง ทั้งที่เมืองอยู่ไม่ไกล เพราะสาวกเข้าไปซื้ออาหารในเมือง(ข้อ8) แล้วก็กลับมาในเวลาไม่นานนัก ไม่ได้ข้ามวัน
– ทำไม มีคนเป็นอันมาก(ข้อ39)หิวกระหายพระเจ้า อยู่ในเมืองสิคาร์ แต่พระเยซูไม่ได้ไปหาพวกเขา แต่กลับมาหาหญิงไร้ค่า น่าเหยียดหยาม คนหนึ่งที่บ่อน้ำ?
– เพราะว่าพระองค์ประสงค์ให้เกียรติหญิงที่ไร้เกียรติผู้นี้ ได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด นำชาวสะมาเรียมากมาย มารู้จักกับพระองค์

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เคยผิดพลาดพลั้งสักเพียงใด ผู้อื่นจะมองดูเราว่าด้อยค่าสักเพียงใดก็ตาม แต่พระเยซูได้ทรงประทานเกียรตินี้แก่เราด้วย คือ ได้ชื่อว่าร่วมงานกับพระเจ้าเพื่อนำคนมากมายกลับมาหาพระเจ้า
– พระองค์จงใจเลือกเรา ให้รับเชื่อคนแรกในครอบครัว คนแรกในที่ทำงาน คนเดียวในบริเวณแถวบ้าน เพื่อพระองค์จะทรงให้เราร่วมงานกับพระองค์ นำคนเหล่านั้นมารู้จักกับพระองค์
“วันนี้ เราทำอย่างไร กับเกียรติที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรานี้”