Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( คส. 4:5-6) { จงฉวยโอกาส }

“จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา โดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์” คส. 4:5

แนวคิด
– พระคัมภีร์สอนไม่ให้เราเอาเปรียบใคร แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนให้เราโง่
– เราไม่พบประโยชน์ของการเป็นคนโง่ ในพระคัมภีร์
– พระคัมภีร์สอนให้เราใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียน พระคัมภีร์สอนให้เรา ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ด้วยปัญญาจากพระเจ้า
– ใช้โอกาสด้วยปัญญาจากพระเจ้า ใช้อย่างไร?
– ปัญญาของโลกนี้ มองว่า ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ ได้เงิน ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ฯลฯ แต่ปัญญาจากพระเจ้า ทำให้เรารู้ว่า โลกและสิ่งสารพัดในโลกกำลังจะสูญไปในอีกไม่ช้า แต่สิ่งที่คงอยู่นิรันดร์คือ จิตวิญญาณของมนุษย์ สิ่งสำคัญยิ่งกว่า ความสำเร็จใดๆในโลกคือ ช่วยจิตวิญญาณของคนให้รอด โดยการให้เขาได้รู้จัก และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นจอเจ้านายของเขา
– ดังนั้น เราควรใช้ทุกโอกาสที่พระเจ้าเปิดประตูให้ เพื่อจะบอกถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้ผู้คนได้รับรู้
– ข้อ 6 สอนให้เราเตรียมคำพูดเอาไว้ เพื่อจะพร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่เปิดออก เพื่อเราจะสามารถพูดกับคนเหล่านั้นที่เราได้พบเจอเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้อย่างเหมาะกับเขา

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ใช่บังเอิญที่เราอยู่ที่นี่ เราได้พบคนๆนี้ พระเจ้าจัดฉากให้แก่เรา พระเจ้าเปิดเขาได้มีโอกาส ได้ยินเรื่องของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางเรา
– จงรีบใช้โอกาสที่พระเจ้าประทานให้นี้เถิด เพราะโอกาสนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไป