Select Page

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า

เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน

คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

เครดิต : bright romance