Select Page

คำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรามาศ เรื่อง คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

ที่ คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 

เสียงคำสอน

 

ดูบน Youtube


ขอขอบคุณ : อาจารย์(ติ๊ก) วรรณา ไทยวัชรามาศ และ คริสตจักรแห่งพระบัญชา