Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:47) { คิดว่าเชื่อ แต่ไม่เชื่อ }

47 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราอย่างไรได้”

แนวคิด :
– โมเสส เป็นความภูมิใจของพวกยิว เพราะพระเจ้าประทานธรรมบัญญาติแก่โมเสสโดยตรง
– พวกยิว คิดว่าเขาเชื่อโมเสส แต่ความจริงเขาไม่ได้เชื่อ เพราะสังเกตได้จากเขาไม่เชื่อสิ่งที่โมเสสพูด
– ขนาดโมเสส มาในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า พวกเขายังไม่เชื่อเลย แล้ว พระเยซูชาวนาซาเร็ธมาในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาจะเชื่อได้อย่างไร?

การประยุกต์ใช้ :
– สิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเรา พระเจ้าส่งเรื่องยากน้อยมาให้เราก่อน แล้วค่อยส่งเรื่องยากจริงๆเข้ามา
– หากแค่เรื่องยากน้อย เรายังไม่อาจ เชื่อวางใจในพระเจ้าได้
– ต่อไปในอนาคต เราจะเชื่อวางใจได้อย่างไร เมื่อเรื่องยากจริงเข้ามาสู่ชีวิตของเรา
– คล้ายกับ ยน. 3:12 (“ถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อ แล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายสวรรค์”)
– ฝึกเชื่อวางใจ ฝึกเชื่อฟัง ในช่วงเวลาซ้อมอย่างวันนี้ เพื่อว่าเมื่อสถานการณ์ของจริงเข้ามา เราจะสามารถยืนมั่นคง ด้วยความเชื่อวางใจ และเชื่อฟังพระเจ้าได้


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry