Select Page

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า

เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน

คำพยานชีวิต – พระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือคุณเตย (ธัญลักษณ์)

คุณเตย ธัญลักษณ์กลับใจรับเชื่อพระเยซู และรับไฟ ผีออกจากตัวโดยฤทธิ์เดชของไฟของพระเจ้า เธอมีปัญหาการเงิน พระเจ้าทรงกู้เธอจากปัญหามากมายภายในไม่กี่สัปดาห์อย่างอัศจรรย์ สรรเสริญพระเจ้า (27 มิถุนายน 2019)

เครดิต : New Hope International Church และคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่