Select Page

ถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่าว่าเป็นคนอกตัญญูที่จะไม่สามารถไหว้บรรพบุรุษได้
แท้จริงพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า ต่อจากนั้นให้เราเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของเรา พระเจ้าได้สั่งไว้ในพระคัมภีร์ว่า
จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ยำเกรงพระเจ้า เราควรให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักและเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ถึงแม้ในบางกรณีที่มีผู้เชื่อบางคนมาจากครอบครัวที่แตกแยกก็ต้องให้อภัยในความผิดพลาดในอดีตของท่านและให้ความรักและเคารพเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการดีกว่าที่จะทำความดีให้ท่านเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้ว

ประเพณีโดยทั่วไปในสังคมไทยมีพิธีกรรมต่างๆที่ให้เราทำบุญหรืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของเรา รวมทั้งพิธีกรรมการไหว้บรรพบุรุษซึ่งพิธีเหล่านี้เรามักต้องเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ถึงแม้บิดามารดาหรือบรรพบุรษของเราได้จากโลกนี้ไปแล้ว เราก็สามารถแสดงความกตัญญูต่อท่านได้ด้วยการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน บุญคุณและความรักในอดีตของท่านที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกหลานของเราด้วยในการแสดงความอาลัยและรำลึกถึงความดีของท่าน เราสามารถไปแสดงสิ่งเหล่านี้พร้อมกับญาติพีน้องของเราที่ยังไม่เชื่อ โดยสามารถไปร่วมพิธีกรรมที่หลุมเก็บศพหรือที่วัดได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆ

ขอให้ตระหนักความจริงที่สำคัญข้อหนึ่งในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนคือ เมื่อมนุษย์ทุกคนทุกศาสนาได้จากโลกไปแล้ว พระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ได้จัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกเขา และจะมีการพิพากษาสำหรับทุกๆคนตามการกระทำของที่ได้ทำไว้ในโลกในขณะที่มีชีวิตอยู่ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรให้แก่มนุษย์หลังความตายแล้วได้เลย เพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาเอง การกราบไหว้บรรพบุรุษก็เช่นกัน ถ้าเราทำไปในท่าทีที่ให้ความเคารพและรำลึกถึงความดีงานของท่านก็ไม่ผิดอะไร แต่ถ้าเราทำไปเพื่อต้องการให้ท่านปกป้องและคุ้มครองเราหรืออวยพรประโยชน์แก่เราก็จะข้ดต่อคำสอนของพระเจ้า แท้จริงเราให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องและคุ้มครองเราก็เพียงพอแล้ว เรากราบไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความเคารพรักก็เพียงพอแล้วเช่นกัน

สรุปสุดท้ายคือ พระเจ้าสอนให้เราเคารพและกตัญญูต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ของเรา ดังนั้นเราควรจะฉวยโอกาสในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ทำสิ่งดีๆเป็นการตอบแทนท่านเหล่านั้นมากกว่าที่จะต้องรอจนท่านเสียชีวิตก่อน

ถูกไล่ออกจากบ้าน
สำหรับบางคนเมื่อเรารับเชื่อแล้วผู้ใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าการตัดสินใจของเราเป็นเรื่องไม่ดีและผิดพลาด ในขณะเริ่มต้นท่านอาจจะโกรธเราและอาจจะมีบางกรณีที่ท่านโกรธมาก อาจถึงกับเอ่ยปากไล่เราออกจากบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปเรามักต้องแสดงความอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และไม่ควรแสดงการตอบโต้ด้วยความรุนแรง ขอให้เราตอบสนองด้วยความอ่อนสุภาพและให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอความรักของพระเจ้าที่จะไหลผ่านชีวิตของเราไปสู่ท่านเพื่อให้ท่านคลายความโกรธลง และให้ท่านเห็นถึงความอ่อนสุภาพที่มีในตัวเรา
โดยปกติท่านจะทำไปเพราะความโกรธและเข้าใจผิดหรือต้องการบังคับเราให้เราเลิกเชื่อพระเจ้า ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เราลำบากจนตายไป เมื่อความโกรธของท่านเบาลงและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นและสุภาพอ่อนน้อมเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า เหตุการณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ แต่ขอย้ำให้เราอดทนต่อเหตุการณ์ในขณะนั้นอย่างเต็มที่ พระเจ้าได้สัญญากับเราผ่านทางพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง และ สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ และ ขณะที่เรากำลังทุกข์และจิตใจกำลังรู้สึกยากลำบากนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะช่วยเสริมกำลังให้แก่เรา รวมทั้งสามารถให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีให้แก่เราด้วย

ถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ขอให้ท่านได้บอกต่อพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณและพี่น้องคริสเตียนของท่าน เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้อธิษฐานเผื่อท่าน และให้คำแนะนำต่างๆที่เหมาะสมแก่ท่าน