Select Page

บางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราก่อนเรารับเชื่อให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราอาจจะเกี่ยวข้องกับหรือผูกพันกับวิญญาณต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาก่อน โดยทั่วไปเมื่อเราได้รับเชื่อแล้วเราเปรียบเสมือนผู้ที่เกิดใหม่ มีชีวิตใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า อยู่ในกฎแห่งพระคุณและความรักของพระองค์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมอีกต่อไปรวมทั้งได้รับการปลดปล่อยจากให้เป็นอิสระจากการรบกวนของวิญญาณชั่วต่างๆหรือสิ่งศักดิ์ต่างๆที่เราเคยเคารพบูชา
แต่บางกรณีเราได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างลึกซึ้งเหมือนการทำพันธะสัญญาต่อกัน ถึงแม้เราได้รับเชื่อแล้วก็จริงแต่เนื่องจากในอดีตเราเคยกล่าวคำพูดทำพันธะสัญญากับสิ่งเหล่านั้นเช่นการทำพิธีเพื่อเป็นร่างทรงของวิญญาณต่างๆ หรือได้เชิญวิญญาณต่างๆเข้ามาสิงสถิตในร่างกายของเราเป็นต้น ดังนั้นในบางกรณีวิญญาณเหล่านั้นจึงยังไม่ยอมไปไหนหรือปล่อยให้เราเป็นอิสระจากพวกเขาหลังจากเราได้รับเชื่อแล้ว และยังคงวนเวียนอยู่รอบๆเราหรือคอยรบกวนเราในบางครั้ง

สิ่งที่ผู้เชื่อใหม่ควรทำในกรณีเหล่านี้คือให้อธิษฐานตัดสัมพันธ์กับวิญญาณต่างๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราเคยเกี่ยวพันด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือพันธะที่มีระหว่างกัน สำหรับขั้นตอนการอธิษฐานขอให้ท่านติดต่อกับศิษยาภิบาลหรือผู้นำของคริสตจักรเพื่อขอรายละเอียดในการดำเนินการ

ตัวอย่างคำอธิษฐานแบบง่ายๆในการประกาศตัดสัมพันธ์ “ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ผู้ทรงประทานฤทธานุภาพสูงสุดทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกให้แก่พระเยซูคริสต์แล้ว โดยฤฺทธิ์เดชของพระโลหิตและพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าของประกาศ ตัดสัมพันธ์ทั้งสิ้นกับ (เอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการตัดสัมพันธ์) คำสัญญา คำบนบานต่างๆที่ได้เคยมีในอดีต ขอประกาศให้เป็นโมฆะในพระนามของพระเยซูคริสต์ ต่อไปนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อกันอีกต่อไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”