Select Page

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ

เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่
พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

และในเฉลยธรรมบัญญัติ 7:25 ท่านทั้งหลายจงเผารูปแกะสลักอันเป็นรูปพระทั้งหลายของเขาเสียด้วยไฟ ท่านทั้งหลายอย่าโลภอยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น หรือนำไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะหลงสิ่งเหล่านั้น เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของพึงรังเกียจแด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่าน

รูปเคารพคือสิ่งที่เป็นผลงานของมือมนุษย์ทำขึ้น รูปเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์เดชหรือความสำคัญผ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง แต่พระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งศักดิสิทธิ์อื่นๆ พระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ในพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าและการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้มากมาย ที่สำคัญคือพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงหวงแหนเราด้วย พระคัมภีร์อพยพ 20:5 เราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน หมายถึงพระเจ้าให้เราพึ่งพาพระองค์ผู้เดียวไม่ต้องการให้เราพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใด

คุณอาจเคยไหว้รูปเคารพในอดีตแต่ปัจจุบันคุณได้เชื่อในพระเจ้าแล้วดังนั้นเราไม่ควรปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป คุณควรนำเครื่องรายและรูปเคารพต่างๆที่มีอยู่ออกไปให้ห่างจากชีวิตของคุณ ซึ่งอาจทำโดยนำไปทิ้งไว้ตามวัดต่างๆหรือตามศาลพระภูมิต่างๆที่ใกล้บ้านของคุณ
การเก็บรูปเคารพของคุณไว้เพราะเสียดายหรือรู้สึกผูกพันกับความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งนั้น อาจจะเป็นช่องทางในฝ่ายวิญญาณ ที่คอยรวบกวนการเติบโตในทางของพระเจ้าของคุณก็ได้ ในหลายกรณีมีผลกระทบทำให้มีผลต่อการฟังเสียงของพระเจ้า หรือมีผลต่อความเข้าใจเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เนื่องจากเป็นเสมือนมลพิษฝ่ายวิญญาณ
เมื่อเรานำรูปเคารพของเราไปทิ้งไปหรือนำไปไว้ที่อื่น คุณควรอธิษฐานตัดสัมพันธ์กับรูปเคารพนั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยโดยเฉพาะรูปเคารพที่คุณให้ความนับถือเป็นพิเศษและเคยบูชากราบไห้วอย่างเป็นประจำ คำอธิษฐานมีง่ายๆคือ “ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าของประกาศตัดสัมพันธ์กับ (พูดชื่อของรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่าน) ต่อไปนี้คำบนบานต่างๆและคำสัญญาทั้งสิ้นขอประกาศในเป็นโมฆะ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน” การอธิษฐานต้องอธิษฐานให้มีเสียงออกจากปากของเรา อย่าอธิษฐานในใจ

เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เป็นของทางบ้านของเรา
ในกรณีที่รูปเคารพอาจเป็นของพ่อหรือของแม่ หรือปู่ ยา ตา ยายของคุณ ตราบใดที่พวกเขายังไม่เชื่อพระเจ้า การนำสิ่งเหล่านั้นออกไปโดยพลการ อาจเป็นการสะเทือนใจต่อเจ้าของและอาจเกิดข้อโต้แย้งในเวลาต่อมาได้ ดังนั้นคุณควรจะพึ่งพาพระกรุณาของพระเจ้า ขอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เหนือบ้านของคุณ ขอพระโลหิตของพระเยซูชำระทุกสิ่งที่อยู่ในบ้าน ให้ทุกๆอย่างอยู่ไต้อำนาจของพระองค์ และควรอธิษฐานเผื่อครอบครัวเพื่อเขาจะได้พบกับพระเจ้าเช่นเดียวกับเรา
ในหลายกรณ๊ที่ท่านนอนในห้องที่มีรูปเคารพ เช่น ท่านนอนในห้องพระ เรื่องเหล่านี้ไม่ใช้เรื่องน่าวิติกกังวล และจะไม่ผลอะไรกับท่าน ของเพียงท่านอธิษฐานในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ปกคลุมท่านไว้ รูปเคารพเหล่านั้นก็จะไม่สามารถส่งอิิทธิพลใดๆต่อท่านได้