Select Page

การไปงานศพเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเป็นการไว้อาลัยถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว การที่เราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมพิธีแต่อย่างไร ตามความเชื่อของคริสเตียน ผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก (ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด) แต่จะไปอยู่ที่ที่พระเจ้าจัดไว้เพื่อรอการพิพากษาสิ่งที่ได้กระทำในโลกนี้ในช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่ การทำบุญหรืออุทิศส่วนกุศลต่างๆให้แก่ผู้ตายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย

เมื่อเราถูกเชิญไปร่วมไว้อาลัยในไม่ว่าจะตามธรรมเนียมพุทธหรือธรรมเนียมจีนก็ดี เราสามารถร่วมคารวะศพหรือไหว้ศพได้ โดยไม่ต้องจุดธูปเทียน เราสามารถแจ้งต่อเจ้าภาพได้ว่าเราเป็นคริสเตียนไม่ใช้ธูปในการไหว้ศพ ขณะในช่วงเวลางานศพถ้าเราช่วยอะไรได้ก็ควรทำเช่น การเสริฟน้ำและอาหาร การต้อนรับแขก ช่วยในการบริการด้านต่างๆในงาน สำหรับในเวลาที่พระสวดหรือทำพิธีกรรมต่างๆ เราควรนั่งสงบใจด้วยท่าที่สุภาพ ไม่ควรคุยกันในเวลานั้นเพื่อเป็นการในเกียรติแก่เจ้าภาพ แต่เราควรใช้เวลาในการอธิษฐานเผื่อผู้ที่มาร่วมงานและญาติของผู้เสียชีวิตให้ได้รับการเล้าโลมใจจากพระเจ้าจากการสูญเสียคนที่รักไป ตามปกติไม่ควรใช้เวลานั้นเป็นพยานเรื่องพระเจ้า รอถ้าเรามีโอกาสดีๆค่อยใช้เวลาเป็นพยานให้ญาติหรือคนที่มาร่วมงานฟังก็ได้