Select Page

นอกการการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว พระคัมภีร์ให้เราเชื่อฟังบิดามารดาของเราด้วย ในโคโลสี 3:20 ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเราได้รับการขอให้ช่วยขับรถพาคุณพ่อและคุณแม่ของเราของเราไปวัด หรือไปเป็นเพื่อนท่าน ก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้ปรนนิบัติท่านสำแดงความรักและความกตัญญูต่อท่านในฐานะที่ท่านได้เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของเรา เพราะเป็นสิ่งที่เราควรกระทำในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อที่ดีในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อเป็นการถวายเกียรติ์พระเจ้า และเราสามารถหาโอกาสในการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อการประกาศเป็นพยานเรื่องพระเยซูในช่วงเวลาระหว่างที่เราเดินทางไปกับท่านได้อีกด้วย

โดยทั่วไปเมื่อเราไปถึงวัดแล้วเราสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมตามปกติต่างๆได้ เช่น การทำบุญการแจกทาน ร่วมรับประทานอาหาร หรือการฟังเทศนา เป็นต้น แต่อาจจะมีพิธีกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถเข้าร่วมได้เช่นการจุดธูปไหว้พระ การไหว้หรือบูชารูปเคารพต่างๆ การรับหรือดื่มน้ำมนต์เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อศิษยาภิบาลหรือผู้นำในคริสตจักรเพื่อขอคำปรึกษาในรายละเอียดเพื่อการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น