Select Page

นอกจากเราควรบอกเรื่องการรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ต่อครอบครัวของเราแล้ว เราควรบอกต่อเพื่อนๆของเราด้วย เพื่อนของเราเป็นกลุ่มที่เรามักสนิทรองลงมาจากครอบครัวของเรา ให้เราพูดคุยชักชวนเพื่อนหรืออาจจะท้าทายพวกเขาในเรื่องที่เขามีปัญหาเพื่อให้เขามาพึ่งพาพระเยซูคริสต์ให้เป็นผู้ช่วยเหลือเขาจากปัญหาเหล่านั้น เราอาจจะเล่าคำพยานต่างๆที่เรามีประสบการณ์โดยตรง หรือคำพยานจากพี่น้องของเราในคริสดจักรในการที่พระเจ้าเข้ามาช่วยในเราพบความสุขและแก้ไขเราออกจากปัญหาต่างๆ ให้เราหาโอกาสในการที่จะนำพวกเขามาคริสตจักร
นอกจากการบอกเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟังแล้ว เราควรสำแดงความรักของพระเจ้าให้เขาด้วย โดยถ้าเราทราบว่าเขามีปัญหาเราควรให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจ และนำปัญหาของเขามาอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือเขา ขอให้พระเจ้าสัมผัสเขาด้วยความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเพื่อให้เขาทราบว่าพระเยซูทรงรักเขาอย่างๆไร

ในบางกรณีอาจจะมีเพื่อนบางคนไม่เขาใจเราหรือเราอาจจะถูกต่อต้านบ้าง ให้เราอดทนต่อพวกเขาเหล่านี้ ในทางกลับกันพระคัมภีร์ให้เราสำแดงความรักของเราแก่เขาและอธิษฐานเผื่อเขาด้วย ทำให้พวกเขาเห็นความอ่อนสุภาพที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิในชีวิตของเรา