Select Page

เมื่อตัวเรา (ซึ่งอาจจะเป็นสามีหรือภรรยา) ได้รู้จักกับพระเจ้าและได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เราควรบอกให้คนในครอบครัวของเราทราบว่าพระเจ้าทรงช่วยเราอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะมาจากการช่วยของพระเจ้าจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาทางด้านการงาน หรือปัญหาอื่นใดก็ตามที่พระองค์ได้ทรงประทานทางออกให้กับเรา

ในการบอกต่อคู่ครองของเราส่วนใหญ่สำหรับสามีมักจะไม่มีปัญหาความไม่เข้าใจจากภรรยานัก ในทางกลับกันถ้าภรรยาได้รับเชื่อก่อนในบางกรณีการที่จะบอกต่อสามีอาจจะมีปัญหาในความไม่เข้าใจจากสามีบ้าง สำหรับในกรณีที่คู่ครองของเราไม่เข้าใจเหตุที่เรารับเชื่อพระเยซูคริสต์อาจจะสร้างความกดดันให้แก่จิตใจของเราบ้างในช่วงแรก ขอให้เราอดทน อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันเผื่อครองครัวของเรา พระเจ้าจะให้สติปัญญากับเราในการพูดทำความเข้าใจ และในขณะเดียวกันเราความหาเวลาให้กับครอบครัวของเราเหมือนเดิมหรือมากขึ้น ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยให้ความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเราสู่พวกเขาเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เขาเห็นในการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราซึ่งเป็นการเปลี่ยนมาจากภายในของเรา

การปฏิบัติตัวที่สม่ำเสมอทุกวันในความเชื่อของเราในการอธิษฐานเผื่อทุกคนในครอบครัว และการอ่านพระคัมภีร์จะช่วยให้เราเข็มแข็งและมีกำลังใจขึ้น เราควรหาโอกาสในวันสำคัญต่างๆที่จะชวนคนในครอบครัวของเรามาคริสตจักรเช่น วันแม่หรือวันพ่อแห่งชาติ วันคริสตมาส และวันอีสเธอร์เป็นต้น

ขอให้เรายึดหมั่นเรื่องหนึ่งไม่คือ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้เราต้องแยกจากครองครัวของเรา แยกจากสามีหรือภรรยาของเรา เพราะพระคัมภีร์ได้สอนเราว่าพระองค์ได้ผูกพันทั้งสองไว้แล้วและไม่ปรารถนาที่จะให้ทั้งสองพรากจากกัน ถ้าเรามีปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวของเราให้เราอดทน อธิษฐานและรอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อและความถ่อมใจ พระเจ้าจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่เราเอง ขอย้ำอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงของเราจากภายในจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเขาเห็นพระเจ้าในชีวิตเราและนำพวกเขาเหล่านั่นมาสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์