Select Page
การถวายสิบลดหรือถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราแก่พระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคริสตจักรแต่เป็นการสมัครใจ เป็นการสำแดงความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้า และการถวายสิบลดเป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระคำของพระเจ้า หรือแสดงการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของของพระเจ้าในชีวิตของเรา
แท้จริงพระเจ้าเองทรงเป็นพระเจ้ามี่มั่งคั่ง พระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สินของเราเลย แต่การถวายต่อพระเจ้าเป็นช่องทางที่จะให้พระเจ้าสามารถอวยพระพรของพระองค์ต่อความเชื่อฟังของเราได้
พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์มาลาคีว่า พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำทศางค์ (สิบลด) เต็มขนาดมาไว้ในคลัง  เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา  จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า  เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า  และเทพร อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้า  เพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า  และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง  พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า  แล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า  ผู้ที่ได้รับพระพร  ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ
สรุปคือการถวายสิบลดเป็นการสำแดงความเชื่อต่อพระเจ้าว่า พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเรา และพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้อย่างเพียงพอเมื่อเราสำแดงความเชื่อฟังในการถวายและไม่รักเงินทองมากกว่าพระเจ้า