Select Page
ทำไมต้องมาคริสตจักรในวันอาทิตย์, ทำไมต้องเข้ากลุ่มกพช (กลุ่มพัฒนาชีวิต).

การมาคริสตจักรเป็นการแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียน เป็นการแสดงออกถึงส่วนลึกในจิตใจที่เราต้องการการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับประชากรของพระองค์ พระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เราสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ท่ามกลางพวกเรา  นอกจากการมานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนแล้ว เรายังได้รับฟังคำเทศนาพระคำของพระเจ้าจากอาจารย์ซึ่งเป็นการชำระจิตใจของเรา ทำให้เราเข้าใจคำสอน มุมมองของพระเจ้าในการดำเนินชีวิต และน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเรา ช่วยทำให้เรามีความเชื่อและเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น
ส่วนกลุ่มกพช. หรือ กลุ่มพัฒนาชีวิต เป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 4-15 คนมาประชุมร่วมกัน การที่ผู้เชื่อใหม่เข้ากลุ่มกพช. เป็นการช่วยในการเรียนรู้เรื่องพระเจ้าและการเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ ผ่านขบวนการเสริมสร้างกันและกันภายในกลุ่ม และเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กทำให้สมาชิกในกลุ่มกพช. มีความสนิทสนมกันมากกว่า และเมื่อคนใดคนหนึ่งในกลุ่มมีปัญหา สมาชิกคนอื่นในกลุ่มสามารถช่วยอธิษฐานเผื่อเพื่อขอการช่วยเหลือของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหานั้นๆได้ดีกว่าในกลุ่มใหญ่ รวมทั้งการประชุมในแต่ละสัปดาห์สมาชิกจะมีคำพยานที่มีประสบการณ์กับพระเจ้ามาแบ่งปันกันทำให้ช่วยเพิ่มเติมความเชื่อของสมาชิกคนอื่นๆได้ดี เพราะความเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการเดินไปกับพระเจ้า
ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 17 เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่แสดงให้เห็นถึงความสำคํญที่พระองค์อยากให้ผู้เชื่อมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การใช้ชีวิตร่วมกันในคริสตจักรและกลุ่มกพช.เป็นเครื่องแสดงให้โลกได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งท่ามกลางพี่น้องและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าอีกด้วย
ไม่มีเวลามานมัสการวันอาทิตย์/เข้ากพช.

คริสเตียนที่ไม่สามารถมาคริสตจักรได้ควรเข้าร่วมกลุ่มกพช.กับพี่น้องคริสเตียน เพื่อรับการเสริมสร้างและหนุนใจซึ่งกันและกัน กลุ่มกพช.จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆและส่วนใหญ่กลุ่มกพช.ใช้เวลาประชุมในช่วงหลังเลิกงาน เราสามารถเลือกกพช.ที่เราสะดวกต่อการเดินทาง
แต่สำหรับบางท่านที่ไม่สามารถทำได้เลย ควรอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อขอเวลาและขอการเปิดทางจากพระเจ้า สำหรับพระเจ้าแล้ว ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดและยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง เมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้าด้วยใจที่แสวงหาพระองค์และใจที่ต้องการเข้าสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนจริงๆ พระเจ้าจะประทานคำตอบให้กับเรา ขอให้ทูลขอด้วยความเชื่อและความหวังที่พระเจ้าจะประทานคำตอบให้ ด้วยจิตใจที่มีความยินดี มีคำพยานมากมายในเรื่องนี้พระองค์ทรงช่วยเราแม้แต่ในทางที่เราคิดไม่ถึง หรือในบางกรณีพระเจ้าทรงเปลี่ยนงานหรือตำแหน่งให้เราเพื่อเราจะได้มีเวลามากขึ้น?