Select Page

แท้จริงเราทุกคนจะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ ในชีวิตจริงของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมักมีบางอย่างจริงและบางอย่างๆก็เป็นเรื่องหลอกลวง ในสังคมมักมีคนนำเอาความเขื่อในสิ่งที่ผิดมาเป็นเครื่องหลอกลวงและหาประโยชน์ ซึ่งเรามักได้ยินและได้พบเห็นตามข่าวต่างๆอยู่บ่อยๆ

ในทางของพระเจ้าเป็นหนทางที่เราต้องเดินไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ และ ด้วยความเชื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรม หลังจากได้ดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้าไประยะเวลาหนึ่งทุกคนจะพบความจริงในเรื่องของพระเจ้าในด้านต่างๆ เช่นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการทำการอัศจรรย์ การรักษาโรคต่างๆ การช่วยกู้ของพระเจ้าที่มาถึงเรายามเรามีปัญหา และความรักของพระเจ้ามี่เข้ามาในจิตใจของเราซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ถึงแม้ตาเราจะมองไม่เห็นพระองค์ เป็นต้น

สำหรับคนที่ยังไม่รับเชื่อพระเจ้ายากที่จะให้เขาได้รับสิ่งเหล่านี้ แต่เราสามารถเป็นสื่อให้เขาได้เห็นพระเจ้าได้ผ่านชีวิตของเรา ซึ่งเราสามารถให้ความรักของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเราไปสู่พวกเขา โดยให้การช่วยเหลือหรือแสดงนำใจแก่เขาในยามทุกข์ร้อน และโดยการอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้น และเป็นพยานเล่าเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของท่านหรือพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆให้พวกเขาฟังอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ท่านก็จะช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องพระเจ้ามากขึ้นและอาจจะทำให้เขารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเช่นเดียวกับท่านก็ได้