Select Page

โดยปกติเราเคยอยู่ภายใต้การปกครอง และถูกปลูกฝังความคิดภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้มีความเคารพและเชื่อฟังญาติผู้ใหญ่และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ในทุกๆเรื่อง แต่เมื่อเราได้มาพบกับพระเยซูคริสต์แล้วการที่เราจะบอกเรื่องนี้ต่อญาติผู้ใหญ่ของเราสำหรับบางคนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอาจมีผู้ใหญ่บางคนขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้อง

วิธีต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถบอกแก่ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในครอบครัวของเรา
เราสามารถบอกท่านด้วยท่าทีหรือความประพฤติของเราที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงเราใหม่ไปในทางที่ดีขึ้น เราควรเคารพท่านและรักห่วงใยท่านเหมือนเดิมและยิ่งกว่าเดิมอีก และอยากให้ท่านได้รับความรอดเหมือนกับเรา เมื่อท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ท่านเข้าใจถึงเหตุผลของเราในการรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ให้ญาติผู้ใหญ่ของเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราโดยการที่พระองค์ทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเรา เราทุกคนไม่ใช่คนที่เป็นคนดีพร้อมเต็มร้อย แต่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่นเราเคยเป็นคนที่แข็งกระด้าง เมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นคนที่สุภาพ อ่อนน้อม เชื่อฟัง และมีความรักต่อผู้อื่นมากขึ้น

อธิบายให้ท่านเข้าใจในความจริงในพระคำของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่มีให้กับบุตรของพระองค์ทุกๆคน ความรอดที่เราได้รับ และเป็นพยานในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า การช่วยเหลือของพระเจ้าในด้านต่างๆที่มาถึงเราในทุกครั้งที่มีโอกาส
ให้ความห่วงใยในยามที่ท่านมีปัญหาหรือเจ็บป่วย และให้เรากล้าที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าถึงปัญหาต่างๆของท่านหรือเผื่ออาการเจ็บป่วยของท่าน เพื่อขอให้พระเจ้าสำแดงพระคุณของพระองค์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือผ่านการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น