Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:50) { คำตรัสที่เต็มไปด้วยพระเมตตา }

50พระเยซูตรัสกับเขาว่า “กลับไปเถิด บุตรของท่านจะไม่ตาย” ข้าราชการผู้นั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทูลลาไป

[แนวคิด] :
– “กลับไปเถิด” มอบเรื่องที่ท่านกังวลไว้ให้เราจัดการเอง
– พระเยซูไม่เพียงแต่เยียวยาลูกของเขา แต่ยังทรงแก้ไขความไม่เชื่อของเขาอีกด้วย
– เขามาหาพระองค์แบบมีความเชื่อที่บกพร่อง พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธเขา พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “เพราะเจ้าเชื่อไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราไม่ช่วยเจ้าหรอก”
– แต่ด้วยพระเมตตาของพระเยซู พระองค์ช่วยเขา ขณะเดียวกันก็ช่วยเขาให้พัฒนาความเชื่อของเขาให้สมบูรณ์ไปในตัวด้วย โดยการไม่ไปกับเขาตามที่เขาคาดหวัง แต่ให้โอกาสเขาใช้ความเชื่อ กลับไปแต่ลำพังด้วยความเชื่อในคำตรัสของพระเยซู

[การประยุกต์ใช้] :
– เมื่อเรามาหาพระเยซู ด้วยจริงใจ พระองค์จะไม่ปฏิเสธเรา แม้ความเชื่อของเรายังไม่สมบูรณ์
– แต่ด้วยพระเมตตาของพระเยซู พระองค์รักเรามากจนไม่อาจยอมให้เรามีความไม่เชื่ออยู่ในใจของเรา พระองค์มักจะใช้เหตุการณ์บางอย่างเพื่อให้เราใช้ความเชื่อ เพื่อจะผ่านสถานการณ์นั้นอย่างสง่างาม
– วันนี้ ถ้าดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราตามที่เราคาด ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่ช่วยเรา แต่เป็นไปได้ว่า พระองค์ประสงค์จะใช้เหตุการณ์ในครั้งนี้ พัฒนาความเชื่อของเราให้เติบโตขึ้นอีกขั้น
– โดย มอบเรื่องที่เรากำลังกังวลนั้น ให้พระองค์จัดการ


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry