Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:15) { คำขอแบบไม่เข้าใจ }

15นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิด เพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีก และจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่”

[แนวคิด] :
– หลังจากคุยกับพระเยซู มาพักใหญ่ และแล้วหญิงนั้นก็ เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิต เท่าที่เธอเคยทำมา คือ “ทูลขอจากพระเยซู”
– เธอก็ทูลขอ แม้เธอยังไม่เข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณที่พระเยซูตรัสกับเธอจริงๆ เธอเข้าใจว่าพระเยซูช่วยให้เธอ ไม่ต้องมาตักน้ำในบ่อนี้อีก แต่พระเยซูก็ไม่ได้ทรงตำหนิเธอ

[การประยุกต์ใช้] :
วันนี้ แม้ความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณของเรายังไม่เข้าใจทั้งหมด หรือเราเพิ่งเข้าใจแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้น ถึงกระนั้นพระเยซูก็ยังคงพร้อมที่จะสดับคำร้องทูลของเรา อย่างเต็มใจ
– สำหรับหญิงคนนี้ เธอหวังว่า จะไม่ต้องมาตักน้ำที่บ่อนี้อีก เธอต้องแอบๆมาในยามที่ไม่มีใครเขามากัน คงเพราะเธออับอายที่ต้องมาเจอคนอื่นๆ (ปกติพวกผู้หญิงจะมาตักน้ำในตอนเช้าหรือเย็น เพราะแดดไม่ร้อนเกินไป)
– แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ หลังจากเธอทูลขอต่อพระเยซู คือ เธอยังคงต้องมาตักน้ำที่นี่อีก แต่ไม่ต้องแอบๆมาอีกต่อไป เพราะตั้งแต่ ยน.4:39-42 เธอได้กลับมีความสัมพันธ์ดีกับชาวเมือง แถมยังถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวเมือง ที่ได้แนะนำพวกเขาให้พบกับพระเยซูอีกด้วย
– แม้คำทูลขอของเธอต่อพระเยซู ดูเหมือนไม่เข้าท่า เพราะไม่เข้าใจ ถึงกระนั้นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ก็ยังทรงโปรดอวยพรเธอ ในสิ่งที่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้นั้น
“อย่ารอช้า ไม่ต้องหาคำสละสลวย ร้องทูลต่อพระองค์เถิด เดี๋ยวนี้”