Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ลก.19:9-14){ ความเหมือนที่แตกต่าง }

ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกล ไม่ยอมแม้แต่แหงนหน้าดูฟ้า แต่ตีอกชกตัวกล่าวว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด’” ลก. 18:13

แนวคิด :
• ฟาริสี และ คนเก็บภาษี
• เหมือนกัน คือ มาอธิษฐานเหมือนกัน
• ต่างกัน คือ ฟาริสี ค่อนทำดีหลายอย่างและภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ , คนเก็บภาษี ทำชั่วมาหลายอย่าง
• เหมือนกัน คือ เป็นคนบาปที่ต้องการอภัยเหมือนกัน
• ต่างกัน คือ ฟารสี ไม่ได้รับการอภัย แต่ คนเก็บภาษีได้

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่สำคัญว่า เราจะอธิษฐานได้ดีสักเพียงใด แต่ สำคัญว่าเราถ่อมใจลงมากเพียงใดขณะเมื่ออธิษฐาน
– ไม่สำคัญว่า เราทำดีมาแค่ไหน หรือทำชั่วมามากเพียงใด แต่สำคัญว่า วันนี้เราต้องการรับการอภัยหรือไม่…ถ้าต้องการอย่างจริงใจ พระองค์พร้อมให้อภัยแก่เราเสมอ…พระองค์พร้อมที่จะช่วยเราให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ในวันนี้ และ เดี๋ยวนี้เลย