Select Page

ก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและทุกคนได้ทำความผิดบาปไม่มากก็น้อย แม้เพียงเรามีความคิดที่ไม่ดีหรือมีความคิดที่ชั่วร้ายก็เท่ากับเราได้กระทำความบาปแล้ว ซึ่งความบาปเหล่านั้นจะนำเราไปสู่การลงโทษเมื่อเราได้จากโลกนี้ไป และเรายังได้รับผลของความบาปเมื่อเราดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วย ตัวอย่างเช่นเมื่อเราลักทรัพย์เราจะถูกตำรวจจับและถูกพิพากษาให้ถูกจำคุก นี่คือการรับผลของความผิดในโลกนี้ เมื่อเราตายไปเราก็จะถูกพิพากษาอีกด้วยให้เราได้รับโทษในนรกเช่นกัน ความผิดบาปแม้เพียงเล็กน้อยของเราก็สามารถทำให้เราไม่สามารถเข้าไปสู่สวรรค์ได้ เพราะสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรเราก็ไม่สามารถเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เนื่องจากการกระทำของเราเอง

faithfulness

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราไม่ต้องการให้เราได้รับการพิพากษารับโทษในนรก และต้องติดอยู่ที่นั้นไปตลอดนิรันดร์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงหาทางช่วยเราโดยให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาไถ่บาปให้เรา พระบิดาเจ้าได้ให้พระเยซูคริสต์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และพระองค์ได้ถูกเฆี่ยนตีถูกทรมานให้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปของเราทั้งหมดทั้งสิ้น แต่เราต้องรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราก่อน โดยการยอมสารภาพบาปต่อพระองค์ ขอการรับการอภัยโทษและยอมที่จะดำเนินชีวิตในวิถีทางของพระเจ้าเมื่อได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วความบาปผิดของเราทั้งสิ้นจะได้รับการอภัย และเราได้รับการชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์โดยฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เรายังได้รับสิทธิพิเศษในเป็นบุตรของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ได้รับด้วย และเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เป็นนิจนิรันดร์ ไม่ต้องถูกพิพากษาให้รับโทษตามความผิดตามบาปที่เราได้กระทำไว้ในอดีตเพราะบาปของเราได้รับการไถ่แล้ว
ในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่โลกนี้พระเจ้าก็ทรงโปรดประทานให้เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาอยู่ในใจของเราด้วย เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ได้รับเมื่อครั้งพระองค์ดำรงค์ชีวิตอยู่ในโลก พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะช่วยให้เราได้รับสันติสุขหรือได้รับความปลาบปลื้มในจิตใจซึ่งเราจะสัมผัสได้ว่าไม่เหมือนกับความสุขหรือความปลาบปลื้มใจอื่นใดที่เราเคยได้มีประสบการณ์มาก่อนในอดีต นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังช่วยให้ความรักจากพระเจ้าแก่เรา และช่วยให้เราสร้างความสนิทสนมกับพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเสมือนกับว่าพระเจ้าเดินอยู่เคียงข้างกับเราช่วยเรามีกำลังในการดำเนินชีวิต พระวิญญาณริสุทธิเป็นเสมือนที่ปรึกษาช่วยบอกหรือนำเราในเรื่องต่างๆในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและชอบธรรม