Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มธ. 24:12) { ความรักเยือกเย็นลง }

“ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” มธ. 24:12

แนวคิด
– พระคำตอนนี้พระเยซูกำลังบอกถึง สัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูใกล้จะเสด็จมาแล้ว
– หนึ่งในสัญญาณเหล่านี้คือ “ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลง” เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะการอธรรมในช่วงเวลานั้นจะแผ่กว้าง เพิ่มพูนทวีมากขึ้น ไปทั่ว
– ที่ใดที่การอธรรม ความชั่วร้ายทวีมากขึ้น ความรักก็จะลดน้อยถอยลงจากที่นั่น ความรักแท้จางหายไป เหลือแต่รักจอมปลอม เหลือแต่ความเห็นแก่ตัวที่แอบเอาผ้าคลุมแห่งรักมาปกปิดไว้
– ในทางตรงกันข้าม ที่ใดที่มีความชอบธรรมของพระเจ้า มีคนชอบธรรมของพระเจ้า ความรักก็จะทวีมากยิ่งขึ้น
– ดังนั้น ดูเหมือนวิธีสังเกตง่ายๆว่า ชีวิตของใคร ดำเนินในทางชอบธรรม หรือ ในทางอธรรม ก็คือ ความรักที่เขาได้แสดงออกมาอย่างจริงใจ นั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เรารักคนอื่น มากขึ้นกว่าเมื่อวาน หรือ น้อยลงกว่าเมื่อวาน?
– มากขึ้น = ทวีขึ้น >> ดำเนินในทางชอบธรรม
– น้อยลง = เยือกเย็นลง >> การอธรรมเริ่มแผ่กว้างในชีวิต