Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(กจ. 9:31){ คริสตจักรเติบโต }

“เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น” กจ. 9:31

แนวคิด :
• คริสตจักรเติบโต และ คริสตสมาชิกเพิ่มขึ้น อยู่ในข้อเดียวกัน แต่เป็นศัพท์คนละคำ และคนละความหมาย
• คริสตจักรเติบโต เมื่อคริสตจักรเป็นผู้ใหญ่ เข้มแข็ง ทนต่อการข่มเหงได้ อย่างมั่นคง
• คริสตสมาชิกเพิ่มขึ้น เมื่อมีคนกลับใจมาเป็นคริสตชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตชนประพฤติตนด้วยความยำเกรงพระเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

การประยุกต์ใช้ :
• การทำให้คริสตจักรเติบโต ไม่ใช่การพยายามทำให้มีสมาชิกมากขึ้น แต่เป็นการทำให้สมาชิกเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ และเมื่อสมาชิกเติบโตฝ่ายวิญญาณ โดยดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้ว….สมาชิกจะเพิ่มทวีขึ้นอย่างแน่นอน
• ถ้าประยุกต์ในมุมชีวิตส่วนตัว คือ
รับใช้มากๆก็ดีอยู่ แต่ การเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่การทำอะไรเยอะแยะมากมาย แต่เป็นชีวิตที่ หนักแน่นมั่นคงในทางของพระเจ้า การดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า และมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวัน แล้วชีวิตและงานรับใช้ของเรา การเกิดผลทวีมากมาย