Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ฮบ. 9:27-28) { ครั้งเดียวพอ }

“ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” ฮบ. 9:27

แนวคิด :
• มนุษย์จะตาย 1 ครั้ง แล้วเข้าสู่การพิพากษา(ข้อ27) … และพบว่าตนทำชั่วมากมาย แล้วจะถูกทิ้งลงในบึงไฟนรก
• พระเยซูสิ้นพระชนม์ 1 ครั้ง แล้วเข้าเฝ้าพระบิดา(ข้อ28)…พิสูจน์ว่าทรงชอบธรรม รับพระราชทานสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก
• เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ก็อยู่ในพระองค์ในฝ่ายวิญญาณ…วิญญาณของเราจึงรอดพ้นการพิพากษา และจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง

การประยุกต์ใช้ :
• การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวก็มากพอสำหรับการชำระบาปของเราทั้งสิ้น
• อย่ายอมให้ บาปในอดีต ความผิดพลาดในอดีต ฟ้องผิดเราอีกต่อไป พระเยซูชำระบาปให้เราหมดทั้งสิ้นแล้ว
• อย่าเลือกดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป เพราะพระเยซูจ่ายราคาแสนแพงเพื่อเราพ้นการเป็นทาสบาป แต่ไปสมัครเป็นทาสบาปอีกเลย ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยให้เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยชีวิตของเรา เมื่อเราถ่อมใจลงพึ่งพาการสอนและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์