Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:37) { คนหว่าน-คนเกี่ยว }

37เพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริง คือ ‘คนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยว’

[แนวคิด] :
– พระเยซูอ้างถึงสุภาษิตของกรีก เกี่ยวกับการหว่านและการเก็บเกี่ยว ตามประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณ
– อีกไม่นานสาวกจะเก็บเกี่ยวคนมากมายเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า แต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ เกิดจากการหว่านพระคำของพระเจ้าในผู้คนมากมายโดยบรรดาผู้เผยพระวจนะในอดีต
– ไม่มีใครอยู่ดีๆก็รับเชื่อ โดยปราศจากใครสักคนหนึ่งได้หว่านเรื่องพระเจ้าในชีวิตของเขาเอาไว้

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ สามารถทำอะไรบางอย่าง เพื่อเป็นการหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐ ลงในจิตใจของผู้คน โดยเฉพาะคนที่เรารัก เมื่อหว่านวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไร แต่จงรู้เถิดว่า สักวันหนึ่งเมื่อเมล็ดแห่งความเชื่อนี้ เจริญเติบโต พระเจ้าจะใช้บางคนมาเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของเขาเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเอง
– หน้าที่สำคัญของเราวันนี้ คือ ต้องเริ่มหว่าน


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry