Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:33) { คนนี้แหละ }

ยน.1:33 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ไม่​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เจ้า​เห็น​พระ‍วิญ‌ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​บน​ผู้‍ใด ผู้‍นั้น​แหละ​เป็น​ผู้​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริสุทธิ์’

[แนวคิด] :
– ยอห์นเป็นพยานว่า พระเยซูนี้แหละ ที่จะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
– ใครจะรับบัพติศมาด้วยน้ำก็ให้มาหายอห์น
– ใครจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จงมาหาพระเยซู

[ประยุกต์ใช้] :
– บัพติศมาด้วยน้ำ = จุ่มลงให้มิดน้ำ แล้วโผล่ขึ้นมามีชีวิตใหม่
– บัพติศมาด้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ = จุ่มล้อมรอบด้วยพระวิญญาณ แล้วมีชีวิตใหม่ดำเนินตามพระวิญญาณ
อยากจะมีชีวิตใหม่ เชิญมาหาพระเยซู(มีความสัมพันธ์กับพระองค์) ไม่ใช่มาหาแค่ยอห์น(ทำศาสนพิธีเท่านั้น)