Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน14:21) { คนที่รักพระเยซู }

21ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา”

แนวคิด :
– คนที่มีบัญญัติของพระเยซู ไม่ได้หมายถึงคนที่รู้ คนที่ได้ยิน หรือได้อ่านคำสอนของพระองค์ แต่หมายถึงการมีบัญญัติของพระเยซูจารึกในหัวใจของเขา(ยรม.31:33) โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคนจะประพฤติตามบัญญัตินั้น
– คนที่มีลักษณะเช่นนี้แหละ คือคนที่รักพระเยซู
– ซึ่งพระเยซูได้กล่าวถึงเรื่องนี้ก่อนแล้ว ใน ยน. 14:15 “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”
– พระเยซูกล่าวต่อไปว่า คนที่มีลักษณะเช่นนี้ พระบิดาและพระเยซูจะทรงรักเขา
– ซึ่งไม่ได้หมายความว่า พระเยซูจะเริ่มรักเขา เมื่อเขาเริ่มเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์และรักพระองค์ เพราะการเชื่อฟังพระเยซูและความรักที่มีต่อพระเยซูนั้น เป็นผลสะท้อนออกมาจากความรักที่เราได้รับจากพระเยซู
– ใน 1ยน. 4:19 บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”
– รม. 5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา
– พระเยซูทรงรักเราก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้น ขณะที่เรายังไม่กลับใจใหม่พระเยซูก็ตายเพื่อเราแล้ว
– ดังนั้น วลีที่บอกว่า “คนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา” จึงหมายถึง พระเจ้าทรงรักเขาอยู่ก่อนแล้ว และทันทีที่เขาเริ่มรักตอบพระองค์ เขาจึงเริ่มเข้าใจกระจ่างชัดถึงความรักที่พระเจ้าได้ประทานแก่เขาแล้วนั้น
– และพระองค์จะสำแดงพระองค์เองแก่เขา ไม่ได้หมายถึงพระเยซูจะปรากฏให้เขาเห็นเมื่อทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเท่านั้น แต่หมายถึง เขาจะประจักษ์ในความงดงาม สง่าราศี ฤทธานุภาพ ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ และพระลักษณะอื่นๆของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาประทับในเรา
– พระองค์จะจารึกพระธรรมไว้ในใจของเรา และจะทรงช่วยเราให้ปรารถนาและสามารถที่จะทำตามพระธรรมนั้น
– และเมื่อเราร่วมมือกับพระองค์ ยอมให้พระองค์นำในชีวิตของเรา ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ เราก็จะยิ่งรับรู้และตระหนัก ในความรักที่พระเยซูมีต่อเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
– และเราจะรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดที่เราตอบสนองต่อความรักของพระองค์ ด้วยการเชื่อฟังพระองค์


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry