Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 1ปต. 2:11) { คนต่างด้าว }

“ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต” 1ปต. 2:11

แนวคิด
– คำว่า “ต่อสู้”ในที่นี้ หมายถึง กีดขวาง และก่อกวน
– “ตัณหาของเนื้อหนัง” ใน กท. แจกแจงว่า “ การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก”
– “คนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว” ในที่นี้หมายความว่า คนที่ไม่ใช่พลเมืองของโลก เป็นพลเมืองของสวรรค์

การประยุกต์ใช้ :
– เรามาเยี่ยมโลกนี้แปบเดียว เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้ว
– ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่ตื่นขึ้นมา ไม่รู้จะมีอีกกี่เช้าที่เราจะได้ตื่นขึ้นมา ดังนั้นควรใช้วันนี้ที่พระเจ้าประทานให้ ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อหาหรือสะสมอะไรไว้ในโลกนี้
– ระวัง “ตัณหาของเนื้อหนัง” ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมัน มันจะ กีดขวางและก่อกวน การดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเรา..และในที่สุดอาจนำความเสียหายใหญ่โตมาสู่จิตวิญญาณของเราได้