Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(รม. 1:3-4) { ข้าพเจ้าเชื่อ }

“แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” รม. 1:4

แนวคิด

– ข่าวประเสริฐ คือ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อตายรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ และ ในวันที่สามพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
– เพราะพระเยซูเป็นมนุษย์ 100% จึงสามารถรับโทษบาปแทนมนุษย์ได้
– เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า จึงเป็นขึ้นมาจากความตายได้
> เราเป็นมนุษย์ ผู้เป็นคนบาป เมื่อเราวางใจในพระเยซู พระองค์จึงสามารถรับโทษบาปแทนเราได้
> และไม่เพียงให้เราพ้นโทษบาปเท่านั้น พระองค์ยังทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วย และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ประทับอยู่ภายในเรา
> ดังนั้น เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ อย่างแน่นอน
สรรเสิญพระเจ้า !!!

การประยุกต์ใช้ :

– ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา “ยึดข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น” และ “ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐนั้น”
– อีกไม่นาน เราก็จะเป็นขึ้นมาจากความตาย มีชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์ชั่วนิจนิรันดร์แล้ว

สิ่งของในโลกนี้ มันจะเป็นอะไรไปบ้าง หรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง ก็อย่าทุกข์ร้อนไปนักเลย เพราะ “อีกไม่นานเราก็กลับบ้านแล้ว”