Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:16) { ข่มเหงพระเยซูเพื่อพระเจ้า }

16เหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซู เพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นในวันสะบาโต

แนวคิด :

– พวกยิวเริ่มข่มเหงพระเยซู เพราะเขาคิดว่า เขาทำเพื่อพระเจ้าที่จะปกป้องกฏเกณฑ์ของพระเจ้า
– เขารับใช้พระเจ้า ด้วยการข่มเหงพระบุตรของพระองค์
– เพราะว่าเขายึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนา ที่ทำสืบต่อกับมา ( “ห้ามแบกที่นอนจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง” กฎนี้ไม่ได้มาจากธรรมบัญญัติของโมเสสโดยตรง แต่เป็นกฎที่พวกฟาริสีตีความและบัญญัติขึ้นมาเอง) จนหลับหูหลับตา ไม่สังเกตสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำและไม่ได้ยินที่พระองค์กำลังตรัส

การประยุกต์ใช้ :

วันนี้  สิ่งที่เราทำจนคุ้นเคย จนเคยชิน
เรากำลังเป็นการปรนนิบัติพระเจ้า หรือ เรากำลังเป็นการขัดขวางทำงานของพระเจ้าอยู่ กันแน่?
– การทำสิ่งใดๆ โดยไม่คอยฟังการสอน การเตือน จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่คิดเอง เออเอง ว่า แบบนี้พระเจ้าต้องชอบแน่ๆ เราเองอาจกำลังขัดขวางของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัว
– เมื่อเราจะทำอะไร ควรอธิษฐานถามพระเจ้าอยู่เสมอ และอนุญาตให้พระวิญญาณ แทรกแซง ขัดจังหวะ ทุกการกระทำของเราได้ เพื่อเราจะได้ยังคงอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไป


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry