Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(อฟ. 5:20) { ขอบคุณพระเจ้าครับ }

“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” อฟ. 5:20

แนวคิด
– ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น “จงขอบคุณพระเจ้า ในพระนามพระเยซู” เพราะว่า
• เมื่อเราให้พระเยซูเป็นเจ้านาย เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว มาจึงอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเรา
• เราจึงมีสิทธิเป็นบุตรที่รักของพระบิดา เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเป็นบุตรที่รัก
• ด้วยเหตุนี้ สิ่งใดก็ตามที่พระบิดา อนุญาตให้เกิดขึ้นกับบุตรที่รักของพระองค์ อย่างเรา สิ่งนั้นในที่สุดจะกลายเป็นสิ่งดีอย่างแน่นอน
• ดังนั้น ขอบคุณด้วยความเชื่อ(ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น) ได้ก่อนเลย ด้วยความมั่นใจว่า “มันต้องดีแน่นอน!!!”

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้าแล้วหรือยัง?
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้าให้คนอื่นฟังบ้างแล้วหรือยัง?
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระพร รอบข้างที่เราได้รับแล้วหรือยัง?
– วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าชื่นใจที่เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือยัง?
“จงขอบคุณพระเจ้า เถิด !!!”