Select Page

การปฎิบัติตัว การดำเนินชีวิต

เมื่อรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

การปฎิบัติตัว การดำเนินชีวิต

เมื่อรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

คำถาม 5. คริสเตียนไปงานศพที่วัดได้หรือไม่

การไปงานศพเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเป็นการไว้อาลัยถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว การที่เราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมพิธีแต่อย่างไร ตามความเชื่อของคริสเตียน ผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก (ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด)...

read more

คำถาม 4. พาคุณพ่อและคุณแม่ของเราไปวัดได้หรือไม่

นอกการการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว พระคัมภีร์ให้เราเชื่อฟังบิดามารดาของเราด้วย ในโคโลสี 3:20 ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเราได้รับการขอให้ช่วยขับรถพาคุณพ่อและคุณแม่ของเราของเราไปวัด...

read more

คำถาม 3. จะบอกเพื่อนๆของเราอย่างไร

นอกจากเราควรบอกเรื่องการรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ต่อครอบครัวของเราแล้ว เราควรบอกต่อเพื่อนๆของเราด้วย เพื่อนของเราเป็นกลุ่มที่เรามักสนิทรองลงมาจากครอบครัวของเรา...

read more

คำถาม 2. เราจะบอกสามีหรือภรรยา และบุตรของเราอย่างไร

เมื่อตัวเรา (ซึ่งอาจจะเป็นสามีหรือภรรยา) ได้รู้จักกับพระเจ้าและได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เราควรบอกให้คนในครอบครัวของเราทราบว่าพระเจ้าทรงช่วยเราอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะมาจากการช่วยของพระเจ้าจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาทางด้านการงาน...

read more

คำถาม 1. เราจะบอกญาติผู้ใหญ่อย่างไรเมื่อเราได้รับเชื่อพระเยซูแล้ว

โดยปกติเราเคยอยู่ภายใต้การปกครอง และถูกปลูกฝังความคิดภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้มีความเคารพและเชื่อฟังญาติผู้ใหญ่และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ในทุกๆเรื่อง...

read more

การสร้างสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า

สิ่งที่เราควรทำหลังรับเชื่อแล้ว สิ่งที่ควรทำเมื่อตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือ การแสวงหาการครอบครองหรือสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ โดยผ่านการอธิษฐาน การขอบพระคุณ การอ่านพระคัมภีร์และการนมัสการ หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการเฝ้าเดี่ยว...

read more

สิทธิในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และตัวอย่างคำอธิษฐาน

นอกจาการรับความรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้รับโทษในนรกที่เราควรได้รับแล้ว เรายังได้รับสิทธิ์ในการอธิษฐานในเรื่องราวต่างๆต่อพระเจ้าด้วย เพราะว่าเราได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเหมือนประชากรของพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์...

read more

ความสำคัญของความรอดที่ได้รับ

ก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและทุกคนได้ทำความผิดบาปไม่มากก็น้อย แม้เพียงเรามีความคิดที่ไม่ดีหรือมีความคิดที่ชั่วร้ายก็เท่ากับเราได้กระทำความบาปแล้ว ซึ่งความบาปเหล่านั้นจะนำเราไปสู่การลงโทษเมื่อเราได้จากโลกนี้ไป...

read more

เรียนรู้พระวจนะพระเจ้า สำคัญไฉน

โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ต้องรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อเพื่อการดำรงชีวิตทางกายภาพ เฉกเช่นเดียวกันที่เราต้องรับประทานพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเพื่อการเติบโตทางฝ่ายจิตวัญญาณ ซึ่งพระองค์กล่าวไว้ใน โฮเชยา บทที่ 4 ข้อที่ 6 ว่า ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้...

read more