Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 1:21-28){ กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ }

“คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์” มก. 1:22

แนวคิด :
• คำสอนของพระเยซู และ พวกธรรมาจารย์
>>> เหมือนกัน คือ สอนพระคำของพระเจ้า เหมือนกัน
>>> แต่ความแตกต่าง คือ สิทธิอำนาจ
• พวกธรรมาจารย์ สอนแบบท่องจำมา ได้อ่านมา สอนโดยอ้างคำพูดคนโน่นคนนี้
• พระเยซู สอนด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าโดยตรง จนผู้คนสัมผัสได้
>>> ผู้คนจึงอัศจรรย์ใจ (หมายถึง ประทับใจ) ในคำสอนของพระเยซู (ข้อ22)
>>> แต่เมื่อพระเยซู ขับผีออกโดยการสั่งเพียงครั้งเดียว…ผู้คนจึงประหลาดใจ แล้วกล่าวว่า “…ต้องเป็นคำสอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจแน่ๆ…” (ข้อ27)

การประยุกต์ใช้ :
• ผู้คนจะสัมผัสสิทธิอำนาจของพระเจ้า เมื่อเรากล่าวพระคำของพระเจ้า ออกมาจากภายใน ไม่ใช่แค่ท่องจำหรืออ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เรามีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนั้นๆในชีวิตของเรา
• สิทธิอำนาจจากพระเจ้า ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
• วันนี้ เมื่อเรากล่าวถ้อยคำของพระเจ้า หรือ ส่งต่อข้อความ เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า ขอให้เราระวังอย่าเป็นเพียงธรรมจารย์ผู้ได้อ่านแล้วส่งต่อ ขอให้เราดำเนินตามพระอาจารย์โดยการให้ถ้อยคำเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแบ่งปันหรือส่งต่อเป็นพระพรต่อไป แล้วถ้อยคำเหล่านั้นจะมีสิทธิอำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้