Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ลก.10_13-16) { กลับใจ }

“วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา ถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ นั่งบนขี้เถ้า กลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว” ลก. 10:13

แนวคิด
– เมืองโคราซิน,เมืองเบธไซดาและเมืองคาเปอนาอุม เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลสาบกาลิลี เป็นบริเวณที่พระเยซู สั่งสอนและทำอัศจรรย์มากมาย เพื่อเรียกให้คนกลับใจใหม่ เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว แต่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่ได้กลับใจ
– เมืองไทระและเมืองไซดอน เป็นเมืองของคนต่างชาติ มีการทำสิ่งผิดบาป และผิดกฏเกณฑ์ของพระเจ้ามากมาย แต่พระเยซูบอกว่า เมืองทั้งสองนี้จะมีโทษเบากว่าเมืองในกลุ่มแรก
– ไม่สำคัญว่า เราจะเห็นการอัศจรรย์มากแค่ไหน เราจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้ามากแค่ไหน เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากเพียงใด แต่ ถ้าเราไม่กลับใจ ก็จะพินาศเหมือนกัน
– ซาตานวางกลับดักเอาไว้ ถ้าเรายังไม่ใส่ใจคำเตือนจากพระเจ้า เดินหน้าต่อไปในทางนั้น หายนะกำลังรออยู่เบื้องหน้า
– ผู้ที่ไม่ฟังคำเตือน ก็กำลังปฏิเสธพระเจ้า(ข้อ16) และเรารู้ว่าคนที่ปฏิเสธจากเตือนสอนจากพระเจ้า ไม่มีทางพบเจอสิ่งดีที่แท้จริงได้เลย

การประยุกต์ใช้ :
– อย่ายอมถูกหลอกว่า “ความสำเร็จ ประสบการณ์กับพระเจ้า การอัศจรรย์ที่เคยพบเจอ จะเป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะไม่พบกับหายนะ”
– หนทางเดียวที่จะรอดพ้น ปลอดภัยและได้รับพระพร ก็คือ เมื่อพระเจ้าเตือนสอน “จงยอมรับฟัง สารภาพ กลับใจใหม่ เดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงสอนเรานั้น” เพราะเส้นทางนั้นปลายทางเป็นพระพรอันแสนน่าชื่นใจ