แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน12:16) { ยังไม่เข้าใจ }

16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้น แต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้ว เขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์ และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์ 

แนวคิด :
– เหตุการณ์พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนั้น ในช่วงเวลานั้นเหล่าสาวกยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระเยซูสิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พวกเขาจึงระลึกได้ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาซีฮา
– สิ่งที่พวกเขาทำแด่พระเยซูในเวลานั้นพวกเขาไม่เข้าใจ แต่ก็เป็นเหตุให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของเขาได้อยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ อาจมีหลายสิ่งที่