เสริมสร้างการรับใช้ : 1 เต็มล้นด้วยความเชื่อและความชื่นชม โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ผมเริ่มซีรี่ใหม่คำแนะนำในการรับใช้ ชื่อว่า Ministry Enrichment เสริมสร้างการรับใช้...

Read More