คำเทศนาในวันฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ตอนที่ 10 พระเยซูทรงไถ่ฉันให้เป็นไท โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 พระเยซูทรงไถ่ฉันให้เป็นไท...

Read More