ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ชุดใหม่) ตอนที่ 22 รับไฟของพระเจ้าได้อย่างไร

ตอนที่ 22 รับไฟของพระเจ้าได้อย่างไร...

Read More