คำสอนเรื่อง รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชุดที่2 ตอนที่ 7 เมื่อไฟของพระเจ้าแตะท่าน โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 เมื่อไฟของพระเจ้าแตะท่าน...

Read More