คำสอนชุด “จงสร้างสาวก” 1 สาวกของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 สาวกของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง...

Read More