“ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 1 ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทรงสามารถ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทรงสามารถ...

Read More