Select Page

Author: AdminGZ

สัมพันธ์กับพระบิดา ( ยน.6:46) “เราได้ใช้เวลามากเพียงใด เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:46) { สัมพันธ์กับพระบิดา } 46 ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดา นอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้ว แนวคิด : – ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นพระบิดา ไม่ว่าจะเป็นโมเสสหรือผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย นอกจากมนุษย์ผู้เดียว คือ พระเยซู(พระบุตรผู้มาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์) – ดังนั้นพระเยซู ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสำแดงพระบิดาให้มนุษย์รู้จักได้ – “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระทรวงของพระบิดา ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว”(ยน. 1:18) – พระบิดา ทรงนำเรามาถึงพระเยซู(ข้อ44) เพื่อพระเยซูจะสำแดงพระบิดาให้เราได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ – การรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระบิดา นั่นแหละคือ ชีวิตนิรันดร์(ซึ่งกล่าวต่อมาในข้อ 47) การประยุกต์ใช้ : – เป้าหมายแห่งภารกิจของพระเยซู ที่เสด็จมาในโลกนี้ คือ นำเรากลับมีความสัมพันธ์กับพระบิดา โดย > พระบิดานำเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้มาหาพระเยซู เพื่อจะพบกับความรอด > พระเยซู ตายแทนเรา ชำระบาปของเรา เพื่อเราจะมีคุณสมบัติเข้าเฝ้าพระบิดาได้ > พระวิญญาณบริสุทธิ์ชุบให้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซู > พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จมาสถิตกับเรา เพื่อสอนเราและช่วยเราให้มีความสัมพันธ์กับพระบิดา โดยทางพระเยซู >>>> ทั้งหมดนี้ ทำเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระบิดา >>>> วันนี้ เรามีสิทธิพูดคุย รับฟัง มีความสัมพันธ์กับพระบิดาแล้ว เราได้ใช้เวลามากเพียงใด เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์   หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี DrKerMinistry ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter...

Read More

มาถึงพระเยซู ( ยน.6:45) “อ่านพระคำ อธิษฐานขอการสอน เป็น หนทางมาถึงพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:45) { มาถึงพระเยซู } 45 มีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะว่า ‘พระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาทุกคน’  ทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา แนวคิด : – พระบิดาทรงสอนคนเหล่านั้น ที่พระองค์ประสงค์ให้มาพบกับความรอดในพระเยซูคริสต์ – ซึ่งพระบิดาทรงสอนและทำให้เขาเรียนรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณได้ โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเขา – เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึง ความปรารถนาอย่างยิ่งของพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราให้รอด โดยการเลือกเรา นำเรามาถึงพระเยซู สอนเราให้สามารถมาถึงพระเยซู และทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณได้ การประยุกต์ใช้ : – ความรอดที่เราได้รับทางพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเรา แต่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้า – การมาถึงพระเยซูได้นั้น เราต้องรับฟัง(อ่าน)พระคำของพระเจ้า และยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราในเรื่องฝ่ายวิญญาณจากพระคำตอนนั้นๆ – “อ่านพระคำ อธิษฐานขอการสอน เป็น หนทางมาถึงพระเยซู” หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี DrKerMinistry ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry Google+ :...

Read More

“เราไม่รู้จักเจ้า”มธ. 7:21-23 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คำสั้นๆ เรียบๆ ง่ายๆ แต่สุดแสนเจ็บปวดสำหรับผู้ที่ได้ยิน ไม่มีประโยคที่เจ็บปวดกว่านี้ในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นประโยคที่พระเยซูจะกล่าวกับคนที่ได้ชื่อว่า “คริสเตียน” บางคน” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เราไม่รู้จักเจ้า”มธ. 7:21-23 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 คจ.ใจสมานรามคำแหง เสียงคำสอน MP3 http://www.gracezone.org/home/wp-content/uploads/sermon/surasak/IDunKnowYou.mp3 Download   ดูภาพและฟังเสียงบน Youtube หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี DrKerMinistry ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry Google+ :...

Read More

ไม่ใช่แค่มาหา แต่ มาถึง ( ยน.6:44) “เรามาถึงพระเยซูได้ เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:44) { ไม่ใช่แค่มาหา แต่ มาถึง } 44 ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย แนวคิด : – การจะมาหาพระเยซูเพราะเห็นหมายสำคัญหรือเพราะคิดพิจารณาตามเหตุผลแห่งโลกนี้ ไม่อาจมาถึงพระเยซูได้ – การมาถึงพระเยซูได้ เป็นการกระทำของสิ่งที่สูงส่งกว่าการตะเกียกตะกายของมนุษย์ – เป็นการกระทำของพระบิดาที่พระองค์ประสงค์ที่จะช่วยเรา จึงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชักนำเรามาถึงพระเยซู และให้พระเยซูทำให้เรารอดพ้นความตาย เป็นขึ้นมา ในวันสุดท้าย – นั่นคือ วันนี้ที่เรามาถึงพระเยซูได้ ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมใดๆของเราเลย ทั้งหมดเป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆ การประยุกต์ใช้ : – ในทุกวัน ไม่ว่ากิจกรรมในฝ่ายวิญญาณใดๆ (การอธิษฐาน,การอ่านพระคัมภีร์,การอดอาหารอธิษฐาน,การนมัสการ,ฯลฯ)โดยตัวมันเอง ก็ไม่อาจนำเรามาถึงพระเยซูได้ แต่ที่เรามาถึงพระเยซูได้ เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า – “ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชักนำจิตใจของข้าพระองค์ ในการอธิษฐานในวันนี้ ให้จิตใจของข้าพระองค์ มาถึงพระเยซูด้วยเถิด” – “ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชักนำจิตใจของข้าพระองค์ ในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ ให้จิตใจของข้าพระองค์ มาถึงพระเยซูด้วยเถิด”   หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี DrKerMinistry ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry Google+ :...

Read More

ไขข้อข้องใจ ( ยน.6:43) “รอคอยและสังเกต คำตอบที่มาจากพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:43) { ไขข้อข้องใจ } 43 พระเยซูตรัสตอบเขาเหล่านั้นว่า “อย่าซุบซิบกันเลย แนวคิด : – เมื่อพวกยิวสงสัยในสิ่งที่พระเยซูตรัส ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร สิ่งที่พวกเขาทำเพื่อแก้ความสงสัยนี้ คือ ซุบซิบกัน ปรึกษา พูดคุย วิเคราะห์กันเอง – แต่พระเยซู บอกพวกเขาว่า อย่าทำเช่นนั้น คือ อย่าพยายามหาคำตอบด้วยการวิเคราะห์กันเอง เขาควรนำสิ่งยังสงสัยอยู่นั้น มาถามพระเยซูโดยตรง การประยุกต์ใช้ : – เมื่อเกิดความสงสัยเกิดขึ้น ในสถานการณ์ในชีวิต “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้จึงต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วย?” – สิ่งที่เราควรทำ ไม่ใช่การคิดเอง เออเอง ว่า เพราะอย่างนั้น มันเป็นอย่างนี้ – แต่เราควรนำความสงสัยนั้นมาถามพระเยซู ขอการสำแดงการเปิดเผยจากพระองค์ เกี่ยวกับข้อสงสัยของเรานั้น – แล้ว รอคอยและสังเกต คำตอบที่มาจากพระองค์ หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี DrKerMinistry ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry Google+ :...

Read More

ติดตามเราทาง Facebook

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 1
  • Today Visit: 445
  • Yesterday Visit: 2218
  • Week Visit: 6156
  • Month Visit: 21510
  • Total Visit: 297980